“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

 

dr Maciej Dudziak – Konsultant, członek Rady Dyrektorów, prezes Zarządu Spółki,

doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie. Studiował na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz University of Jyvaskyla (Finlandia). Były z-ca Dyrektora Instytutu Administracji Europejskiej na GWSŻ, były Dyrektor Centrum Badań Euroregionalnych Polskiej Akademii Nauk (CBE PAN). Były członek Lubuskiej Rady Innowacji oraz Zespołu Eksperckiego ds. Międzynarodowych Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Inżynier Kontraktu w projektach unijnych, autor i kierownik ponad 100 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert Programu Kształcenia Konsultantów Europejskich, specjalista w Funduszu PHARE CBC, ekspert z zakresu Programów Euroregionalnych oraz członek Komitetu Sterującego Województwa Lubuskiego w latach 2004-2006. Od 2004 roku koordynator procesów rewitalizacji w Polsce, m.in. w Kołobrzegu, Darłowie i Sulęcinie. Autor kilkudziesięciu Programów Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miast i Gmin. Główne obszary specjalizacji: rewitalizacja, programowanie strategiczne, budowa obszarów funkcjonalnych, inżynieria finansowa.


Anna Zalewska – Konsultant, członek Rady Dyrektorów, 

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik i koordynator projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Perspektywie Finansowej 2007-2013. Zakres podejmowanych działań o szerokim spektrum: od koordynacji i sprawozdawczości z postępu rzeczowo-finansowego projektów po organizację szkoleń i doradztwa. Specjalista w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi. Członek Zespołu opracowującego Programy Rewitalizacji.


Romuald Lenkajtis – Konsultant, członek Rady Dyrektorów,

ekonomista, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Specjalizuje się w budowaniu rozwiązań strategicznych związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektów inwestycyjnych, a także pozyskaniem do ich realizacji Inwestorów. Przez 12 lat zarządzał spółkami kapitałowymi z dziedziny consultingu, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów internetowych. Przez 10 lat pozyskiwał finansowanie i doradzał przedsiębiorstwom oraz jednostkom publicznym przy inwestycjach finansowanych z programów unijnych. Zarządzał projektami deweloperskimi.

W 2007 roku doradca Ministra Rozwoju Regionalnego w Zespole ds. wdrażania Funduszy Unijnych. Były członek Grupy PPP przy British Polish Chamber of Commerce. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów tematycznych.


Piotr Szułcik - Konsultant, członek Rady Dyrektorów, szef Zespołu Analiz,

absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Były, wieloletni pracownik Wielkopolskiego Urządu Marszałkowskiego w Departamencie Rozowju Regionalnego i Departamencie Gospodarki. Od 2008 roku pracował w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego. Od 2010 do 2015 roku Kierownik Oddziału Oceny Merytorycznej Projektów Gospodarczych.


dr Agnieszka Wala - Konsultant, członek Rady Dyrektorów, 

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., specjalność marketing. Autor oraz współautor wielu wdrożonych kampanii i projektów działań komunikacji marketingowej  o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla organizacji rożnych typów.  Szkoleniowiec w zakresie zastosowania marketingu, komunikacji marketingowej w projektach krajowych i zagranicznych. Praktyk zastosowania marketingu. Uczestniczyła w tworzeniu koncepcji „miękkich ” projektów UE, działań promocyjnych i ich realizacja zgodnie  z wymaganiami wniosku. członek zespołów ekspertów Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego  ds. opracowania ekspertyzy: Potencjały Województwa Lubuskiego na rzecz wyłonienia inteligentnych specjalizacji. Autor i współautor strategii rozwoju, strategii komunikacji marki z grupami docelowymi, strategii i koncepcji budowy produktu turystycznego, strategii rozwoju instytucji, a także realizacji projektów z zakresu marketingu politycznego. Autor strategii public relations: „Gorzów – Przystań społecznego partnerstwa – projekt lokalnej strategii wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie partycypacji społecznej w obszarze kształtowania przestrzeni publicznej  z wykorzystaniem procesu buttom up w Gorzowie Wlkp.”. Twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr  i Gospodarki w Wyższej Szkole Biznesu, ukierunkowanego na działania budujące platformę współpracy pomiędzy nauką i gospodarką


Zenon Świgoń - Konsultant, członek Rady Dyrektorów,

inżynier, absolwent  WOSInż. we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Ekspert Ministra Środowiska ds. ocen wniosków o dofinansowanie, ekspert RPO z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (2008- 2016), rzeczoznawca PZITS nr 2032. Jest również inspektorem ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, BHP i ppoż. Specjalizuje się od wielu lat w zakresie analiz prawno technicznych, planowania i opiniowania projektów gospodarowania ściekami komunalnymi i opadowymi. Autor, koordynator i współautor ponad 30 planów granic i obszarów aglomeracji KPOŚK; autor wielu koncepcji kanalizacji dla całych obszarów gmin, współautor wielu miejscowych programów i aktualizacji programów ochrony środowiska. Wykładowca na kilkudziesięciu przedmiotowych konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym Wiedeń, Graz, Monachium, Frankfurt nad Menem). Autor ponad 150 artykułów krajowych i zagranicznych w najważniejszych periodykach inżynieryjnych. Współautor kilku projektów zbiorowych oczyszczalni ścieków i kilku projektów dużych sieci kanalizacyjnych. Opiniodawca pojedynczych systemów oczyszczania ścieków bytowych i deszczowych. Moderator wielu konferencji. Współpracuje z MŚ, KZGW, NFOŚiGW, i wielu instytucjami wojewódzkimi i regionalnymi. Konsultant i doradca w wielu gminach.