“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”


Na chwilę obecną trwają dyskusje dotyczące wprowadzanych w prawie uregulowań cenowych poboru wody, opłat za ścieki deszczowe wprowadzane do wód lub ziemi, retencjonowanie wód deszczowych oraz wielkości i sposobu opłat karnych za brak retencjonowana i oczyszczania ścieków (wód) deszczowych.
Nie ulega wątpliwości, że te opłaty wejdą, ponieważ Unia Europejska domaga się wprowadzenia w życie Dyrektywy Wodnej [Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L Nr 327 ze zmianami)], która zgodnie z umową o przystąpieniu była w okresie przejściowym do końca 2015r.  Niewiadomą jest tylko wysokość opłat i data wejścia Ustawy w życie.Biorąc jednak pod uwagę niebezpieczeństwo wstrzymania dotacji unijnych na wodociągi i kanalizacje z oczyszczalniami, podjęcie Ustawy przez Sejm może nastąpić bardzo szybko.
Cały system opłat będzie dotyczył zarówno podmiotów prawnych jak i osób fizycznych. Jednak pewne jest szybsze sięgnięcie po pieniądze od podmiotów prawnych. Przemawiają za tym istniejące już regulacje prawne.

Jest to art. 287.1. Ustawy o treści: Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:
1)      informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;
2)      informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
3)      informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
4)      informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
5)      informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Dodatkowo są już przepisy dot. konieczności oczyszczania ścieków z parkingów pow. 1000 m2, dróg klasy „G” itp. czyli posiadania oczyszczalni (separatorów) i ponoszenia opłat za wprowadzenie do środowiska ścieków oczyszczonych. Przykładowo z obiektu o powierzchni dachu 1000 m2 i parkingu o pow. 2000 m2 mamy ok. 1800 m3 ścieków. Od tego liczą się opłaty i kary. Należy odróżnić opłaty za zrzut wód do kanalizacji i np. opłaty karne. Spodziewane opłaty karne mogą być dwojakie. Za zalewanie działki sąsiedniej i za brak retencjonowania tych opadów. Stawki mogą sięgnąć 20 zł i mogą być naliczane niezależnie.

Tego typu zasady obowiązują już od dawna w Niemczech, Austrii i innych europejskich. Obowiązek stosowania Dyrektywy w Polsce rozpoczął się 1 stycznia 2016r.

Oferta obejmuje:

  • identyfikację problemu,
  • określenie możliwości oczyszczania ścieków,
  • określenie możliwych kierunków wraz z ustaleniem wielkości zagospodarowania opadów i zatrzymania wód na działce obiektu.

 

Należy pamiętać, że można te wody wykorzystywać również do spłukiwania ubikacji jak i podlewania powierzchni biologicznie czynnych. Inna sprawą jest opomiarowanie tych mediów.

Najbardziej właściwym rozwiązaniem będzie retencjonowanie wszystkich wód i wykonywanie instalacji do ich wykorzystania gospodarczego i podlewania terenów zielonych.