“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument realizacji projektów stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. Partnerstwo Publiczno-Prywatne to jeden z alternatywnych sposobów finansowania inwestycji publicznych. Wykorzystanie opcji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego otwiera nowe możliwości poprzez tzw. spłatę inwestycji na raty, co pozwala JST na rozłożenie spłaty inwestycji a tym samym unikniecia wysokiego udziału kosztów inwestycji w wydatkach budżetowych gminy, czyli zwiększonego zadłużenia. 

Korzyści wynikające ze współpracy w ramach formuły PPP dla sektora publicznego:

 • większe możliwości finansowania inwestycji,
 • gwarancja jakości świadczonych usług
 • utrzymanie wysokiego standardu technicznego powstałej infrastruktury
 • koncentracja na rezultatach (przychodach z projektu)
 • pozabilansowe ujęcie inwestycji
 • alokacja ryzyka i wartość dodana (value for money)

Zakres usług oferowanych w ramach obsługi projektów w formule PPP:

 • Koncepcja i analizy przedrealizacyjne/wstepne - określenie i opis zakresu przedsięwzięcia w aspekcie różnych modeli PPP.

 • Analizy szczegółowe - opracowanie analiz ryzyka, prawnych, finansowo-ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, rekomendacja optymalnego modelu PPP, ocenę wpływu przedsięwzięcia PPP na dług publiczny, prognoza przepływów finansowych w okresie trwania umowy

 • Poszukiwanie Inwestora Prywatnego - badanie rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych

 • Konsultacje z instytucjami administracyjnymikontaktz instytucjami typu RIO, MIiR, etc. w zakresie realizacji projektu

 • Doradztwo - kompleksowe konsultacje na wszystkich etapach postępowania PPP