“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

W ramach pozyskanych środków realizowane mogą być projekty o charakterze inwestycyjnym i społecznym. Koherentne i efektywne wykorzystanie dotacji przyczynia się do harmonijnego rozwoju gminy                                              

Projekty Infrastrukturalne (twarde)

Wymagają opracowania szeregu dokumentów, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Spójności, programów wspólnotowych oraz przepisami polskiego prawa.

Oferta AWIL obejmuje opracowanie:

 • Wniosku aplikacyjnego
 • Studium Wykonalności
 • Oceny wpływu Oddziaływania na Środowisko
 • Analiz kosztów i korzyści


Studium wykonalności

Konieczny załącznik w projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Studium Wykonalności powinno stanowić uzasadnienie dla przyznania środków finansowych z funduszy pomocowych. W jego zapisach istnieje możliwość sprawdzenia stabilności finansowej przedsięwzięcia, korzyści społecznych z niego wynikających, oraz analizy alternatywnych rozwiązań technicznych i szeroko pojętego interesu społecznego.

Ocena wpływu oddziaływania na środowisko 

Wymagana polskim prawem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490) Ocena bada bezpośrednie i pośrednie skutki danego przedsięwzięcia dla człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego, ocena powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Opracowanie wniosku aplikacyjnego, oraz dodatkowych koniecznych raportów i analiz.

Wnioski aplikacyjne dla projektów infrastrukturalnych

Wnioski aplikacyjne o dotacje z funduszy zewnętrznych muszą być wypełniane według szczegółowych wytycznych publikowanych przez poszczególne instytucje zarządzające. Najważniejszym zadaniem jest dostosowanie projektu do wymagań programów operacyjnych oraz wskazanie na jego zgodność z celami poszczególnych priorytetów. Najczęstszymi tematami projektów realizowanych przez jednostki samorządowe są:

 •         Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków,
 •         Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej,
 •         Remont i adaptacja budynków na cele społeczne,
 •         Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 •         Modernizacja placówek ochrony zdrowia.

 

Projekty Społeczne (miękkie)

Są inwestycją w ludzi. Realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, równolegle z projektami infrastrukturalnymi zapewnią harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny Państwa lokalności.

Oferujemy pomoc przy pozyskiwaniu środków na realizację projektów służących przede wszystkim społecznemu i kulturalnemu rozwojowi gminy, tworzących jej kulturową tożsamość, wzmacniających potencjał edukacyjny oraz służących promocji gminy oraz jej mieszkańców. W ramach tego współpracujemy przy:

 •   wyszukiwaniu możliwości dofinansowania
 •   przygotowaniu aplikacji
 •   pomoc w przygotowaniu i skompletowaniu wymaganych załączników
 •   nadzór nad terminami składania aplikacji
 •   monitorowanie procesu decyzyjnego
 •   przygotowanie ewentualnych uzupełnień