“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

Obszary Funkcjonalne to porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujące w celu osiągnięcia konkretnych i wymiernych rezultatów w realizacji projektów. Jednym z najczęstszych problemów, jakie napotykają samorządy terytorialne to wymuszona sytuacją prawną możliwość interwencji do granicy administracyjnej, która w praktyce uniemożliwia rozwiązanie w sposób kompleksowy określonego problemu (np. w ramach gospodarki niskoemisyjnej budowa ciągów komunikacyjnych o charakterze pieszo-rowerowym możliwa jest jedynie do granicy gminy). W kontekście gospodarki turystycznej, budowy marki turystycznej oraz produktu warto zauważyć, że potencjalny turysta nie jest zainteresowany granicami administracyjnymi. Budowa obszarów funkcjonalnych stwarza możliwość kompleksowego rozwiązania problemów oraz pozyskania dotacji na ten cel bez potrzeby tworzenia instytucjonalnych rozwiązań, np. związków celowych.

Oferta obejmuje:

  • przygotowanie dokumentów (umów i porozumień) dotyczących powołania Obszaru Funkcjonalnego
  • opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
  • opracowanie Kart Projektów i Wstępnych Studiów Wykonalności